Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019r. o godz.15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Dopiewo:

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XV sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów
 6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 194
 9. Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom wybranych oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie kończących klasę szóstą w roku szkolnym 2019/2020. DRUK 195
 10. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dopiewo a Miastem Poznań oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. DRUK 196
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dopiewo na rok szkolny 2019/2020. DRUK 197
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/474/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, na południe od autostrady A2. DRUK 198
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, pomiędzy ulicami Komornicką i Piastowską, gmina Dopiewo. DRUK 199
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 200
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2030 DRUK 201
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. DRUK 202
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 203
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2020 rok. DRUK 204
 1. przedstawienie podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
 2. przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy, które są skutkiem:

- uwzględnienia przez Wójta zgłoszonych poprawek,

- innych okoliczności;

 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;
 2. odczytanie opinii Komisji Budżetu i zgłoszonych propozycji poprawek;
 3. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu;
 4. dyskusja na temat projektu budżetu i opinii Komisji Budżetu;
 5. zgłoszenie przez Wójta Gminy autopoprawek po dyskusji na temat projektu uchwały budżetowej oraz opinii Komisji Budżetu;
 6. głosowanie propozycji poprawek nie uwzględnionych przez Wójta Gminy w autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej;
 7. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
Od 2019-12-18 15:00 do 2019-12-19 14:55
Komisja Oświaty