Wójt Gminy Dopiewo przedłożył 15 listopada 2019 r. Radzie Gminy projekt budżetu na 2020 r. Dochody budżetu zaplanowano na 186,7 mln zł, a wydatki na 197,7 mln zł. Deficyt przewiduje się na 11 mln zł.


Dochody

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 186.700.715 zł, w tym:

  • dochody bieżące na 177.607.520 zł,
  • dochody majątkowe na  9.093.195 zł.

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących to:

  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  -  60.035.664 zł,
  • subwencja -  kwota 30.846.181 zł,
  • dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 57.568.199 zł,
  • pozostałe dochody  –  kwota 27.077.476,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 16.600.000 zł
  • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.080.000 zł.

 

Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 197.700.715 zł ,w tym:

  • wydatki bieżące na 157.997.196,00 zł,
  • wydatki majątkowe na 39.703.519,00 zł.

 

Deficyt

Deficyt budżetu Gminy  na 2020 r. zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do emisji  obligacji; ma on wynieść 11.000.000 zł.

 

Oświata

Największym beneficjentem budżetu Gminy Dopiewo jest oświata. Planowane wydatki na ten cel to 68.997.220 zł. W kwocie tej mieszczą się inwestycje oświatowe zaplanowane na przyszły rok w wysokości 5.499.430 zł.

 

Nadwyżka operacyjna

Na 2020 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości  177.607.520 zł, wydatki bieżące w wysokości 157.997.196,00 zł. Różnica stanowi nadwyżkę operacyjną i wynosi 19.610.324 zł.

 

500+

Na wypłatę świadczeń 500+ Gmina Dopiewo  otrzyma z budżetu  państwa dotację w wysokości 50.000.000 zł. Natomiast na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii planuje przeznaczyć kwotę 510.000 zł. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Obligacje

Zgodnie z harmonogramem zaciągniętych zobowiązań,  Gmina Dopiewo musi w 2020 r. wykupić obligacje wyemitowane w latach poprzednich oraz spłacić zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości  9.000.000 zł.  Planuje się również w 2020 r.  emisję obligacji na kwotę 20.000.000 zł, która stanowić będzie przychody budżetu.

 

Małgorzata Mazurek, Skarbnik Gminy Dopiewo

Budżet 2016