26 września 2019 r. w Urzędzie Gminy w Dopiewie odbyło się podpisanie umowy na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Dopiewie” pomiędzy Gminą Dopiewo a firmą WUPRINŻ S.A.  Umowę podpisali Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała przy kontrasygnacie skrabnika - Małgorzaty Mazurek oraz Prezes Zarządu firmy wykonawczej WUPRINŻ S.A. - Sławomir Raniszewski.

Wartość inwestycji wynosi: 16 978 977, 99 zł.

Gmina Dopiewo pozyskała na realizacje inwestycji dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” , Działanie 4.3  „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” w wysokości: 6 899 466,66 PLN

Termin realizacji: maj 2021

MJ fot. MJ