Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1  „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.1 „Edukacja przedszkolna”

Okres realizacji projektu: od 15.03.2020 r. do 31.08.2021 r.

Głównym celem projektu: jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dopiewo, a także zapewnienie równych szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych, realizację zajęć w ramach podstawy programowej oraz specjalistycznych zapewniających rozwój 50 dzieci (25K;25M) na wczesnym etapie edukacji oraz podniesienie kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego (1K;0M) z zakresu logopedii w okresie III 2020-VIII 2021.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3- i 4-letnich;
  • podniesienie wiedzy i/lub kompetencji 50 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, w tym o specjalnych potrzebach, poprzez realizację zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć specjalistycznych z logopedii,
  • podniesienie wiedzy i/lub kwalifikacji 1 nauczycielki z zakresu logopedii.

Wartość projektu: 518 750,00 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 440 937,50 PLN

Nr Projektu: RPWP.08.01.01-30-0045/18

Herb Gmina Dopiewo