Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” , Działanie 4.3  „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.

Głównym celem projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków w wyniku rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dopiewie w aglomeracji Dopiewo. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości odbioru ścieków komunalnych w Gminie Dopiewo i stopnia ich oczyszczenia. 

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt.

Wartość projektu: 13 511 412,14 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 6 899 466,66 PLN

Nr Projektu: RPWP.04.03.01-30-0011/18

W mediach o projekcie:

6,9 mln dotacji z WRPO 2014+ na rozbudowę oczyszczalni w Dopiewie