„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania  3.1: Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych

Umowa o powierzenie grantu nr 8/86/FPGP/2018 z dnia 20.09.2018. Kwota przyznanego grantu: 123 600,00 zł

Okres realizacji projektu w ramach przyznanego grantu: 01.11.2018 – 28.02.2020

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy województwa wielkopolskiego, w tym mieszkańcy gminy Dopiewo.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego.

Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Dzięki udziałowi w szkoleniach mieszkańcy nabędą wiedzę i umiejętności cyfrowe, które będą mogli wykorzystać w życiu codziennym.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 7 modułów szkoleniowych:  1. „Rodzic w Internecie” ; 2. „Mój biznes w sieci” ; 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”; 4. „Działam w sieciach społecznościowych”; 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; 6. „Rolnik w sieci” ; 7. „Kultura w sieci”.

W szkoleniach z kompetencji cyfrowych weźmie udział 240 osób, w tym przewiduje się udział  5% osób niepełnosprawnych oraz w związku z aktywnym udziałem w życiu gminy klubu seniora przewidujemy aktywny udział  osób powyżej 65 roku życia. Uprawnionymi do udziału w szkoleniach będą osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze województwa objętego wsparciem, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.