e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 8 „Edukacja” 

Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”

Poddziałanie 8.1.4  „ Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Okres realizacji projektu trwa od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Głównym celem projektu jest jest podniesienie kompetencji kluczowych 280 uczniów, w tym 40 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczających do 4 szkół podstawowych na terenie gminy Dopiewo oraz poszerzenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli tych placówek poprzez: doposażenie 2 pracowni informatycznych; organizację zajęć dydaktycznych rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz przeszkolenie nauczycieli w okresie IX/2018 - VI/2021.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • doposażenie 2 pracowni przedmiotowych, w tym: 1 pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dopiewie oraz 1 pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie;
  • podniesienie kompetencji uczniów poprzez organizację i uczestnictwo w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe (zajęcia z informatyki oraz programowania) oraz zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki);
  • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach/szkoleniach z zakresu wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej w dziedzinie matematyki i informatyki.

Wartość projektu: 379 194,10 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 359 994,10 zł

Nr Projektu: RPWP.08.01.04-30-0009/17