Radosny przedszkolak

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”

Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”

Poddziałanie 8.1.1 „Edukacja przedszkolna”

Okres realizacji projektu trwa od 1 marca 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci 3-letnich w Gminie Dopiewo w wyniku utworzenia 25 dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Dopiewie.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • utworzenie 1 nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci 3-letnich oraz jego prowadzenie i bieżące funkcjonowanie przez okres 12 m-cy,
  • podniesienie wiedzy i kompetencji 25 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, w tym o specjalnych potrzebach poprzez udział w zajęciach dodatkowych (zajęcia z logopedii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z rytmiki, zajęcia badawcze, zajęcia z psychologiem), 
  • doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu: 284 900,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 242 165,00 zł

Nr Projektu: RPWP.08.01.01-30-0081/16