Przebudowa przedszkola „Mądra Sowa” w Konarzewie

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Poddziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”

Okres realizacji projektu trwa od 11 lipca 2016 r. do 26 lipca 2017 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Dopiewo poprzez dostosowanie infrastruktury przedszkola gminnego w Konarzewie do zwiększonej ilości miejsc wychowania przedszkolnego.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • 1 wsparty obiekt infrastruktury przedszkolnej,
  • zwiększony o 25 osób potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi i infrastruktury edukacyjnej.

Wartość projektu: 303 848,83 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 204 003,56 zł

Nr Projektu: RPWP.09.03.01-30-0029/16