Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3  Energia

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Okres realizacji projektu trwa od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej, a w szczególności szynowego transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego. Nastąpi integracja transportu autobusowego, samochodowego, rowerowego oraz ruchu pieszego z komunikacją kolejową. Powstaną 2 zintegrowane węzły przesiadkowe przy stacji Palędzie oraz przy stacji Dopiewo.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych  - 2 szt.
  • Długość wybudowanych dróg dla rowerów - 1,96 km
  • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 11 szt.
  • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 219 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” -  25 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 3 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt.
  • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 2 szt.

Wartość projektu: 11 869 629,92 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 7 672 855,81 zł

Nr Projektu: RPWP.03.03.03-30-0021/16

W mediach o projekcie:
Mityczna droga i nowoczesne węzły
Miliony na węzły przesiadkowe w Gminie Dopiewo
ZIT coraz bliżej
Parking przy torach w Dopiewie - zamknięty
Ulica kolejowa w Dopiewie - zamknięta
Kolej na kolej
Dni Otwarte Funduszy Europejskich