Budowa drogi wzdłuż torów w miejscowościach Palędzie i Dąbrówka

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5 „Transport”

Działanie 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”

Poddziałanie 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań  drogowych (drogi powiatowe i gminne)”

Okres realizacji projektu trwa od 14 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków dla transportu drogowego poprzez budowę drogi gminnej wzdłuż torów w miejscowości Palędzie i Dąbrówka.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • Długość wybudowanych dróg gminnych – 0,93986 km
  • Liczba wybudowanych lub przebudowanych drogowych obiektów inżynierskich – 2 szt.
  • Długość wybudowanych lub przebudowanych chodników – 1,26 km
  • Liczba wybudowanych lub przebudowanych przejść przez jezdnię – 8 szt.
  • Liczba wybudowanych lub przebudowywanych obiektów infrastruktury drogowej – 2 szt.
  • Liczba wybudowanych i przebudowanych obiektów skrzyżowań – 3 szt.

Wartość projektu: 6 771 633,70 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 733 047,36 zł

Nr Projektu: RPWP.05.01.02-30-0009/16

W mediach o projekcie:
Mityczna droga i nowoczesne węzły
4,7 mln zł na budowę drogi wzdłuż torów