60 osób wzięło udział w zebraniu wiejskim, dotyczącym wytwórni masy bitumicznej, jakie odbyło się 30.10.2017 r. w szkole podstawowej w Dąbrowie. Powoden spotkania było otrzymanie przez Urząd Gminy Dopiewo opinii  firmy Eko-Biznes z Płocka, dotyczącej prowadzonego postępowania w związku z przedsięwzięciem. Obietnicę jego organizacji złożył Wójt Gminy Dopiewo na poprzednim zebraniu w tej sprawie – 4.09.2017 r.

Opinia została opublikowana na stronie internetowej BIP - 11.10.2017 r. - tak, żeby każdy zainteresowany mógł się z nią zapoznać. Potwierdza ona poprawność prowadzonego przez Urząd Gminy Dopiewo postępowania, zwracając uwagę na pewne braki informacyjne w karcie przedsięwzięcia załączonej przez wnioskodawcę (firmę Dolata) do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej przez Wójta Gminy Dopiewo.

W związku z treścią tej opinii firma Dolata wycofała wniosek 27.10.2017 r. Jej przedstawiciel poinformował uczestników zebrania o zamiarze złożenia nowego wniosku dla tej samej lokalizacji, po uprzednim uzupełnieniu braków informacyjnych.  Wycofanie wniosku powoduje konieczność umorzenia postępowania administracyjnego, bez zmiany w zakresie liczby jego stron, a temu służyć miały protesty mieszkańców Gminy Dopiewo i Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała zadeklarował, że podczas nowego postępowania będzie dodatkowo, na bieżąco, przekazywał do wiadomości publicznej wszelkie informacje o kolejnych etapach sprawy za pośrednictwem gminnych stron internetowych (wszczęcie, opinie RDOŚ i PPIS, itd.). Standardowo są one umieszczane w publicznie dostępnych wykazach: ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl .

Na zebraniu 30.10.2017 r., w odróżnieniu od poprzedniego spotkania,  uczestnicy kontrolowali emocje, co ułatwiało dyskusję. Wśród głosów dezaprobaty dla lokalizacji wytwórni, nasy bitumicznej na terenie sołectwa Dąbrowa, przeważających wśród uczestników zebrania, pojawiło się kilka propozycji ze strony mieszkańców wykorzystania inwestycji do utwardzenia dróg gruntowych masą bitumiczną, co pozwoliłoby na eliminację dokuczliwego pyłu i kurzu. Dyrektor kontraktu firmy Strabag – Grzegorz Florczyk  poinformował o możliwości nieodpłatnego przekazania masy bitumicznej i ułożenia jej na wybranych, nieutwardzonych drogach gminnych.

RH, AM, fot. A. Mendrala, M. Juskowiak