Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Dopiewo i ponosisz opłatę za gospodarowanie odpadami, możesz bezpłatnie dostarczać niżej wymienione odpady do Punktu Selektywnego Zdbiórki Odpadów Komunalnych, czyli w skrócie: PSZOK-u. Zlokalizowany jest on w Dopiewie, przy ul. Trzcielińskiej -  na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Dopiewo jest miejscem bezpłatnej  zbiórki i czasowego magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Dopiewo.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu od przekazującego:

 • informacji o adresie nieruchomości, na której zostały wytworzone,
 • po okazaniu  dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego „Selekt” za bieżący okres rozliczeniowy.

PSZOK czynny jest:

 • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 19 oraz
 • w soboty w godzinach od 11 do 15.

Co można oddawać do PSZOK?

 •  odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
 •  odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie),
 •  przeterminowane leki,
 •  chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin; Odpady niebezpieczne (odpady niebezpieczne tj. farby, lakiery, smary, oleje powinny znajdować się  w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach  producenta oraz powinny zawierać etykiety umożliwiające identyfikację odpadu  w chwili przekazania),
 •  zużyte baterie, akumulatory,
 •  zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 •  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 •  odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty ( niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) [100 kg na rok od mieszkańca]
 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli, oraz pojazdów o masie całkowitej d 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (4 sztuki rocznie od mieszkańców)

Uwaga! Do  PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe ( np.: szyby, zderzaki, reflektory,  elementy karoserii),
 • opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady nieoznaczone, bez wiarygodnej identyfikacji ( brak etykiety, oznaczeń),
 • odpady w opakowaniach cieknących;
 • sprzęt budowlany,
 • urządzenia przemysłowe,       
 • odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej.

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w miejscu działania PSZOK oraz na stronie internetowej Związku www. seklt.czemp.pl oraz na stronie Gminy www.dopiewo.pl

Małgorzata Wzgarda, fot. A. Mendrala