Podczas XIII sesji Rady Gminy, która odbyła się 23 listopada 2015 r. radni podjęli 17 uchwał, z czego większość dotyczyła spraw finansowych, w tym związanych z określeniem stawek podatków lokalnych.

Rada przyjęła stawkę podatku rolnego w 2016 r. Podstawą do jego ustalenia jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75 zł za dt. Radni postanowili obniżyć cenę żyta podaną przez Prezesa GUS dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 2016 r. do kwoty 42,00zł za dt.

Zwiększono stawki w podatku od środków transportowych na rok 2016 o 12 zł w porównaniu do roku 2015. Stawki mieszczą się w granicach ustawowej stawki minimalnej i ustawowej stawki maksymalnej podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku.

Radni zatwierdzili ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla AQUANET Spółka Akcyjna w Poznaniu w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków dla części odbiorców w Skórzewie. Cena wody wzrasta o 16 groszy, a ścieków o 20 gr., abonament za wodę wzrośnie o 61 groszy, a za ścieki o 99 groszy. Łącznie dla 4 osobowej rodziny -  zakładając zużycie 3 m3 wody miesięcznie wzrost wyniesie 5,92 zł miesięcznie.

Rada wyraziła zgodę na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dopiewo na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty, w wysokości 1.200,00 zł na każde dziecko dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

Dotacja przeznaczona jest na poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli, między innymi poprzez uatrakcyjnienie formy realizacji podstawy programowej i organizację zajęć dodatkowych w wymiarze przynajmniej 3 rodzajów zajęć oraz rekompensatę wpływów z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców.

Radni określili zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Z budżetu Gminy Dopiewo będą mogły być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jeżeli łącznie spełnione są następujące kryteria:

  1. zabytek znajduje się na stałe na obszarze Gminy Dopiewo;
  2. zabytek jest wpisany do rejestru zabytków;
  3. wnioskodawca posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Rada postanowiła o przekazaniu w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Dopiewie przy ul. Łąkowej, obejmująca działkę nr ewid. 738/15 o pow. 0.2000 ha. Przekazanie w drodze darowizny w/w działki umożliwi budowę Komisariatu Policji, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Dopiewo.

W związku z faktem, że Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył Gminie Dopiewo 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Czereśniowa”, Rada przeznaczyła umorzoną kwotę pożyczki tj. 42.000,00 zł na zadanie pn.  „Zakrzewo budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niezłomnych, Gwiaździstej i Wierzbowej”.

Ponadto radni dokonali zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej, nadali 3 nazwy ulic, uchylili uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz określili wzory formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Relacja z sesji Rady Gminy