Podczas XII sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 października 2015 r. radni podjęli 18 uchwał.

 

Na początku sesji radni wyrazili wolę kontynuacji członkostwa Gminy Dopiewo w „Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Źródło”. Gmina uczestniczyła w realizacji programu LEADER w latach 2007-2013 będąc członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania „Źródło”. Gmina pozyskiwała środki unijne z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na projekty wpisujące się w Lokalną Strategię Rozwoju lokalnej grupy działania.

W okresie programowania 2014-2020 Stowarzyszenie chce kontynuować swoją działalność korzystając ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dlatego konieczne jest przygotowanie wspólnie z partnerami stowarzyszenia nowej lokalnej strategii rozwoju. Przedmiotowa strategia opracowana będzie w oparciu o nowe zasady, w tym między innymi o zasadę, iż Lokalna Strategia Rozwoju będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez co najmniej 30 000 mieszkańców.

Rada uchwaliła regulamin korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z terenem przyległym znajdujących się na terenie Gminy Dopiewo. Regulamin ma na celu ustalenie zasad właściwego korzystania z urządzeń i zapewnienie porządku i bezpieczeństwa.

Na sesji radni uchwalili 2 mpzp: w Palędziu, w rejonie ulicy Leśnej, którego celem jest stworzenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz wyznaczenie przebiegu drogi wzdłuż torów kolejowych. Obszar opracowania obejmuje około 17 ha; oraz w Skórzewie, w rejonie ul. Akacjowej i Poznańskiej – etap I. Plan ma na celu uporządkowanie przestrzeni poprzez wyznaczenie terenów usługowych, usługowo-mieszkaniowych oraz mieszkaniowych.

Radni postanowili o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów:

  • w Dąbrowie, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S-11, wprowadzenie terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z możliwością lokalizacji obiektów handlu wielko powierzchniowego,
  • w miejscowościach Dopiewo i Konarzewo, w rejonie autostrady A2 - wprowadzenie terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, terenów upraw rolnych oraz w niewielkim fragmencie terenów zabudowy mieszkaniowej,
  • w Zakrzewie, w rejonie ulic Długiej i Olszynowej - wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Radni dokonali zmiany stawek podatku od nieruchomości, który jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów Gminy. Zmiany są związane z:

  • prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Podwyższono stawkę  o 1,00zł za 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku do stawki obowiązującej w 2015 roku,
  • prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Obniżono stawkę o 0,07zł za 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku do stawki obowiązującej w 2015 roku w związku z koniecznością dostosowania obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku,
  • udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Obniżono stawkę o 0,03zł za 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku do stawki obowiązującej w 2015 roku w związku z koniecznością dostosowania obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku.

Pozostałe stawki pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w 2015 roku.

Ponadto radni dokonali zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej, nadali 3 nazwy ulic, a także wyrazili zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 30,39 m2 usytuowanego przy ul. Chłapowskiego w Poznaniu. Obecnie lokal jest niezamieszkiwany.

 

 

 

 

Relacja z sesji Rady Gminy