Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję i zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21. 

 1. Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Dopiewo 
 2. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Informacja o przyjęciu protokołu z XII sesji.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady. 
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla AQUANET Spółka Akcyjna w Poznaniu w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków dla odbiorców w Skórzewie w rejonie ul. Jaworowej (od ulicy Malwowej do studni wodomierzowej), ul. Przylesie oraz ul. Lipowej, jak również ul. Mieczykowa od granicy m. Poznania do włączenia do ul. Jaworowej, a także ul. Szarotkowa po stronie Skórzewa dla posesji o numerach nieparzystych od 145 do granicy z ulicą Daliową. DRUK 175    
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Owocowa we wsi Konarzewo. DRUK 176    
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Zborowo. DRUK 177    
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dopiewo o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż   jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. DRUK 178    
 13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologicznego. DRUK 179    
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 180    
 15. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2016 r. na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 181    
 16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. DRUK 182    
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. DRUK 183    
 18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew. DRUK 184    
 19. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. DRUK 185    
 20. Projekt uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dopiewo, położonej w Dopiewie przy ul. Łąkowej, obejmująca działkę nr ewid. 738/15. DRUK 186   
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. DRUK 187    
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. DRUK 188    
 23. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2012-2026. DRUK 189    
 24. Wolne głosy i wnioski.    
 25. Informacja przedstawiciela grupy inicjatywnej o przebiegu linii 400 kV przez teren Gminy Dopiewo.    
 26. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej - projekty uchwał

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
Od 2015-11-23 15:00 do 2015-11-24 14:55
Sesja rady gminy