Rada Gminy informuje, że w dniach 16 i 17 listopada 2015 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędą się wspólne posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Tematem wspólnego posiedzenia komisji w dniu 16 listopada będzie omówienie projektów uchwał, które będą uchwalone na sesji listopadowej (23.11.2015 r.).

Tematem posiedzenia w dniu 17 listopada będzie przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

 

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji w dniu 16 listopada 2015 r.:

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla AQUANET Spółka Akcyjna w Poznaniu w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków dla odbiorców w Skórzewie w rejonie ul. Jaworowej (od ulicy Malwowej do studni wodomierzowej), ul. Przylesie oraz ul. Lipowej, jak również ul. Mieczykowa od granicy m. Poznania do włączenia do ul. Jaworowej, a także ul. Szarotkowa po stronie Skórzewa dla posesji o numerach nieparzystych od 145 do granicy z ulicą Daliową. DRUK 175
 2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Owocowa we wsi Konarzewo. DRUK 176
 3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Zborowo. DRUK 177
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dopiewo o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż  jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. DRUK 178
 5. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologicznego. DRUK 179
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 180
 7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2016 r. na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 181
 8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. DRUK 182
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. DRUK 183
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew. DRUK 184
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. DRUK 185
 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dopiewo, położonej w Dopiewie przy ul. Łąkowej, obejmująca działkę nr ewid. 738/15. DRUK 186
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. DRUK 187
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. DRUK 188
 15. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2012-2026. DRUK 189
 16. Obwody gimnazjalne w Gminie Dopiewo.

Projekty uchwał znajdują się w BIP Dopiewo - kliknij tutaj

Data wydarzenia: 
Od 2015-11-16 15:00 do 2015-11-18 14:55
Sesja rady gminy