Rada Gminy informuje, że w dniu 19 października 2015 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 1. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Skórzewo. DRUK 157
 2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Dopiewo. DRUK 158
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dopiewo w stowarzyszeniu o nazwie „Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”. DRUK 159
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z terenem przyległym znajdujących się na terenie Gminy  Dopiewo. DRUK 160
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2016 r. DRUK 161
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Dopiewo. DRUK 162
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2016 rok Programu współpracy Gminy Dopiewo                           z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DRUK 163
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S-11, gmina Dopiewo. DRUK 164
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dopiewo i Konarzewo w rejonie autostrady A2, gmina Dopiewo. DRUK 165
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 43/1, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 74, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 76, 77, 78, 79, 80, 81 oraz części działki nr ewid. 43/2. DRUK 166
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, terenu w rejonie ul. Akacjowej i Poznańskiej, gmina Dopiewo – etap I. DRUK 167
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wąska we wsi Więckowice. DRUK 168
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Platanami we wsi Drwęsa, obręb Więckowice. DRUK 169
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przy Stawie we wsi Dopiewiec. DRUK 170
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakrzewo w rejonie ulic Długiej i Olszynowej, gmina Dopiewo. DRUK 171
 16. Rozstrzygnięcie wniosków z Komisji Budżetu:
 • w sprawie zaadoptowania pomieszczenia w szkole podstawowej w Więckowicach na świetlicę wiejską z osobnym wejściem,
 • przystąpienie do procedury wyburzenia budynków starej szkoły w Więckowicach oraz odstąpienie od wykonania projektu remontu starego budynku.
 1. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2012-2026. DRUK 172
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. DRUK 173
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/178/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów. DRUK 174
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. DRUK 175
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. DRUK 176

Link do Biuletynu Informacji Publicznej - projekty uchwał 

Data wydarzenia: 
Od 2015-10-19 15:00 do 2015-10-20 14:55