Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” informuje, iż zgodnie z § 11 regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie Związku Międzygminnego odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się raz w miesiącu (z wyjątkiem miejsc użyteczności publicznej i gastronomii).

Jeśli częstotliwość odbioru jest niewystarczająca, należy w pierwszej kolejności rozważyć możliwość zakupu własnych/wydzierżawienia pojemników od firmy wywozowej na zmieszane odpady komunalne.

Jeśli zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych jest konieczne, musi być odpowiednio uzasadnione we wniosku o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów (zwiększenie ilości zatrudnionych pracowników, zwiększenie ilości generowanych odpadów komunalnych, brak miejsca na dodatkowe pojemniki na zmieszane odpady komunalne itp.)

W pierwszej kolejności należy skierować do Biura Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” wniosek o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów, a następnie, po uzyskaniu potwierdzenia większej częstotliwości, dokonać zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” będzie wzywał do uzupełnienia wniosku.

Dane zawarte we wniosku muszą być zgodnie z danymi zawartymi w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” przypomina, iż system obejmuje wyłącznie odbiór odpadów komunalnych, tj. odpadów pochodzących z części socjalno-bytowej (od pracowników i klientów).

Pozostałe odpady powstałe w wyniku działalności firmy należy traktować jako odpady poprodukcyjne. Do ich zagospodarowania zobligowany jest właściciel firmy, poprzez zawarcie umowy na odbiór i zagospodarowanie z firmą wywozową posiadającą zezwolenie na odbiór odpadów. Również właściciel zobligowany jest do prowadzenia ewidencji odpadów poprodukcyjnych, w tym kart przekazania odpadów (art. 27; 66,67 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. [Dz.U.2013.21]).

PDF icon Wniosek o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadow komunalnych

Źródło: Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”

Pojemnik na śmieci