Wielkopolska Izba Rolnicza informuje o aktualnych przepisach i procedurach związanych z szacowaniem szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Składy osobowe tzw. „komisji klęskowych” zostały powołane na wniosek Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast zarządzeniem nr 375/2015 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2015 roku.

Zadaniem komisji jest, poprzez lustrację na miejscu, ustalenie wysokości szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Każdy rolnik, który stwierdzi powstanie w swoim gospodarstwie szkody na skutek ww. czynników ma prawo zgłosić ją do właściwego ze względu na miejsce powstania szkody Wójta, Burmistrza czy Prezydenta, ten zaś ma obowiązek skierować komisję do oszacowania zakresu i wysokości szkód, jednocześnie informując o tym fakcie Wojewodę. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Gminę lub w inny sposób przez nią akceptowany.

Szczegółowe zasady szacowania szkód corocznie publikowane są na internetowej stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Sprawy – Środowisko i rolnictwo – Szkody w rolnictwie).

Więcej informacji: PDF icon szacowanie-szkod.pdf

Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym